Walne Zebranie członków SEiRSC 25.04.2019

Protokół z przebiegu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu odbytego w dniu 25.04.2019
Zebranie rozpoczęto o godz. 11.00 przy uczestnictwie 18 członków wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu.
Porządek zebrania :
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok
2. Protokół kontroli komisji rewizyjnej za 2018 rok
3. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 rok
4. Wybór składu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. Omówienie planów działania na 2019 rok
6. Dyskusja sprawy różne.
Ad,1 Zebranie potworzył Prezes Zarządu kol. Tadeusz Milanowski przedstawiając m.in. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok . W trakcie wystąpienia Kol. . Milanowski złożył wniosek o utrzymanie jawności głosowań w czasie walnego zebrania w tym głosowania w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej . Wniosek został przegłosowany przy poparcviu 18 członków Stowarzyszenia . V-ce Prezes Zarządu Stanisław Trojnar przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu za 2018 rok. Został omówiony i przedstawiony bilans SEiRSC za 2018 rok , rachunek zysków i strat oraz dane uzupełniające do bilansu
Ad. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol Zbigniew Oziembłowski przedstawił sprawozdanie z kontroli dokumentacji finansowej Stowarzyszenia za 2018 rok która wypadłą pozytywnie. W protokole z kontroli dokumentacji finansowej Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna zawarła wniosek o wykreślenie z listy członków osoby nie płacące składek członkowskich
Ad. 3. Przeprowadzono jawne głosowanie za przyjęciem sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi . Za przyjęciem sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi głosowało 18 członków biorących udział w zebraniu tym samym sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad.4. Po zgłoszeniu 5 kandydatów na członków Zarządu oraz 3 kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym wybrano nowy skład Zarządu i Komisji, Za przedstawionymi kandydatami głosowało 18 członków Stowarzyszenia uczestniczących w walnym zebraniu.
Skład Zarządu :
Prezes: Tadeusz Milanowski
V-ce Prezes: Stanisław Trojnar
Sekretarz : Piotr Bielecki
Skarbnik : Janina Lubowicz
Członek Zarządu: Adam Szymkowiak
Skład Komisji Rewizyjnej :
Przewodniczący : Zbigniew Oziembłowski
Członek : Witold Błaut
Członek: Jerzy Kielar
Ad.5.Przeprowadzono dyskusję i ustalono , że propozycje do planu działalności na 2019 rok zostaną upublicznione na stronie internetowej www.seirsc.pl do dnia 30.04.2019. W trakcie dyskusji Prezes Zarządu Tadeusz Milanowski złożył wniosek o upoważnienie Zarządu do nadawania w imieniu walnego zebrania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu w trakcie roku obrachunkowego. Wniosek został przez Walne Zebranie przyjęty i zaakceptowany przy 17 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się. (Stanisław Trojnar)
Po wyczerpaniu porządku zebranie zostało zamknięte.
Sporządził:
Stanisław Trojnar

DSC 0436

DSC 0441

Please publish modules in offcanvas position.