Prośba o wsparcie finansowe Stowarzyszenia

Drukuj

W imieniu Zarządu naszego Stowarzyszenia informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie ( kopia w załączeniu ), Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu stało się Organizacją Pożytku Publicznego działającą na zasadach ustalonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawowym celem naszej organizacji jest działalność społecznie użyteczna o której mowa w art. 4 ust pkt 10 Ustawy polegająca na pomocy osobom w wieku emerytalnym.

Jak wynika z Art. 27 Ustawy . podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego i podlegają ścisłemu rozliczeniu i kontroli na zasadach określonych Ustawą.

Jest to pierwszy rok działania SEiRSC jako organizacji pożytku publicznego i nie ukrywamy , że nasza skuteczność w niesieniu pomocy będzie uzależniona od wsparcia koleżanek i kolegów będących w służbie i pomocy polegającej na przekazaniu w rozliczeniu rocznym 1 % podatku dochodowego jak również wsparcie Stowarzyszenia w formie dobrowolnych nawet niewielkich wpłat na nasze konto. Otrzymane środki będą przeznaczone na pomoc wszystkim potrzebującym emerytom niezależnie od tego czy są członkami Stowarzyszenia.

Korzystając ze sposobności w imieniu wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników SC, życzę koleżankom i kolegom dużo zdrowia i pomyślności w roku 2016 jak również nieustających sukcesów w pracy zawodowej.

W imieniu i z upoważnienia Zarządu

         Stanisław Trojnar

    insp.c. w stanie spoczynku

Załączniki: