Plan działalności SEiRSC na 2017 rok

Drukuj

Na zebraniu członków Zarządu SEiRSC w dniu 25.11.2016 przyjęto plan działalności i wydatków Stowarzyszenia na 2017 rok. Z proponowanych imprez mogą korzystać wszyscy emeryci renciści uprzednio zatrudnieni w organa ch administracji celnej, niezależnie od tego czy są członkami Stowarzyszenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do licznego udziału i do zgłaszania potrzeb w zakresie pomocy naszym kolegom i koleżankom w trudnych sytuacjach życiowych.

W imieniu Zarządu

Stanisław Trojnar - v-ce Prezes SEiRSC

Lp Nazwa imprezy/projektu

Termin

realizacji

Szacowany udział członków i osób niestowarzyszonych Podmiot realizujący Źródło finansowania Przewidywany koszt szacunkowy
1 Spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów dla Styczeń 2017 20 – 30 osób SEiRSC przy współpracy z Izbą Celną Fundusz składkowy                                    500,-
2 Wyjazd do Lwowa Marzec/Kwiecień 10-20 osób SEiRSC lub PTTK Środki finansowe z 1 %                                 1200,-
3 Wyjazd do Zamościa z wizytą na przejściu granicznym w Budomierzu Kwiecień/ Maj 10-20 osób SEiRSC Środki finansowe z 1 %                                    800,-
4 Wyjazd do Truskawca z wizytą na przejściu granicznym w Medyce Maj /Czerwiec 10-20 osób SEiRSC lub PTTK Środki finansowe z 1 %                                  1500,-
5 Wyjazd do Roztoczańskiego Parku Narodowego Lipiec/ Sierpień 10-20 osób SEiRSC Środki finansowe z 1 %                                    800,-
6 Udział w obchodach Dnia Służby Celnej Wrzesień 10-20 osób Izba Skarbowo Celna/SEiRSC Środki z funduszu składkowego Zaproszenie do udziału w uroczystościach
7 Impreza integracyjna przy ognisku w okolicach Przemyśla Październik 10-20 osób SEiRSC

Środki finansowe z 1 %

Środki z funduszu składkowego

                                   300,-
8 Działania wspierające charytatywno – opiekuńcze na rzecz emerytów i rencistów SC Cały rok w zależności od stwierdzonych potrzeb W zależności od potrzeb SEiRSC Środki finansowe z 1 %                                    2000,-
x Razem                                    7 100,-

1.Udział w imprezach dla wszystkich emerytów i rencistów SC jest w całości finansowany przez Stowarzyszenie ze środków pochodzących z 1 % odpisu podatku PIT lub z funduszu składkowego.

2.Finansowanie ze środków pochodzących z 1 % może dotyczyć wyłącznie imprez stanowiących realizację zadań statutowych Stowarzyszenia. O sposobie finansowania poszczególnych imprez decyduje Zarząd SEiRSCw drodze uchwały.

3. Dopuszcza się udział w imprezach wyjazdowych udział osób towarzyszących lub opiekunów po dokonaniu wpłaty kwoty stanowiącej równowartość kosztów organizacji wyjazdu przypadających na 1 uczestnika wyjazdu.