Wsparcie dla akcji protestacyjnej prowadzonej przez Służbę Celną

Uchwała Nr 1- 2016

Mając na względzie realizację postanowień § 4 pkt 7 oraz § 5 pkt 1 Statutu Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej z siedzibą w Przemyślu Zarząd Stowarzyszenia z niepokojem obserwując projektowane i realizowane w ostatnim czasie zmiany ustrojowe dotyczące Służby Celnej postanawia przyjąć uchwałę o niniejszej treści:

Kierując się doświadczeniem zawodowym zdobytym w czasie długoletniej służby w organach celnych i podatkowych oraz śledząc projektowaną reformę Służby Celnej zauważamy, że wprowadzane aktualnie zmiany wywołują liczne protesty funkcjonariuszy Służby Celnej. Nietrudno zauważyć że są one bezkrytyczną kontynuacją projektów zapoczątkowanych w roku 2006 , zmierzających do utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Nie kwestionując potrzeby wprowadzania zmian ustrojowych w administracji podatkowej pragniemy zauważyć, że zmiany te powinny być efektem głębokiej dyskusji i konsultacji rządu z przedstawicielami poszczególnych służb skarbowych i środowisk przedsiębiorców w celu wypracowania optymalnego modelu przyszłego kształtu systemu podatkowego i kształtu administracji skarbowej. Przy tak poważnej reformie administracji podatkowej należy dokładnie zdiagnozować stan obecny uwzględniając zmiany w otoczeniu które nastąpiły w latach 2006-2016. W ostatecznym rozrachunku należałoby przedstawić wielowariantowe projekty reformy ustrojowej administracji podatkowej i służb kontrolnych będących konsekwencją projektowanych zmian w systemie podatkowym funkcjonującym w Polsce. Takie pożądane skądinąd zmiany wymagają zaangażowania fachowców i przeprowadzenia niezbędnych konsultacji m. in. z przedstawicielami zainteresowanych służb.

Obserwowany niezrozumiały i szkodliwy pośpiech we wdrażaniu przyjętych wstępnie przez Rząd RP rozwiązań, kontestowanych z powodów merytorycznych m.in. przez Służbę Celną , powoduje że wdrażane projekty nie gwarantują osiągnięcia założonych celów . Przyjęcie założenia ,że opracowany 10 lat temu projekt KAS rozwiąże problemy ze ściągalnością podatków narosłe przez ostatnie lata jest niezrozumiałe. Podobnie niezrozumiałe jest przyjęcie przez stronę rządową uproszczonego założenia , że źródłem nieskutecznej ściągalności podatków jest wyłącznie rozproszenie ustrojowe organów podatkowych a w celu naprawy tej sytuacji jest niezbędna pilna ich konsolidacja. Zdaniem Stowarzyszenia powinna nastąpić niezbędna i pilna analiza obowiązującego w Polsce systemu podatkowego, następnie zaprojektowanie jego całościowej reformy . W ramach tej reformy powinno nastąpić dopasowanie do projektowanego modelu systemu podatkowego zmian w instytucjach podatkowych w tym w Służbie Celnej . Należ przy tym wziąć pod uwagę, że Służba Celna oprócz funkcji organu podatkowego w zakresie akcyzy oraz podatku VAT w imporcie, pełni istotną rolę w ochronie interesów ekonomicznych Unii Europejskiej poprzez kontrolę przepływu towarów przez jej granice zewnętrzne. Wynika z tego faktu potrzeba szczególnej ostrożności i refleksji w przypadku projektowania jakichkolwiek zmian.

Mając na uwadze powyższe Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej wyraża sprzeciw przeciw nieracjonalnemu i niegwarantującemu osiągnięcie założonych efektów, pośpiesznemu trybowi prac jaki towarzyszy wprowadzaniu przez Ministerstwo Finansów zmian ustrojowych administracji podatkowej, w tym przeciw nieukrywanej chęci faktycznej likwidacji Służby Celnej. Wszelkie wprowadzane zmiany powinny uwzględniać interes publiczny, rachunek ekonomiczny oraz godność funkcjonariuszy celnych, którzy poświęcili służbie państwu polskiemu znaczną część swojego życia.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej wyraża poparcie dla akcji protestacyjnej prowadzonej przez Służbę Celną mając głębokie przekonanie, że jest ona powodowana troską funkcjonariuszy celnych o dobro i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, a nie tylko przypisywaną im niesłusznie „obroną nabytych praw i przywilejów”.

 

Pobierz:

Please publish modules in offcanvas position.